Vedtægter for Valløby Forsamlingshus

 

§ 1

Foreningens navn er Valløby Forsamlingshus og dens formål er bevarelse af Valløby Forsamlingshus, som et naturligt samlingssted for områdets beboere, til brug til afholdelse af mødeaktivitet, fritidsaktiviteter, familiefester m.m.

§ 2

Til husets drift og vedligehold søges tilvejebragt en årlig sum ved udlejning samt tegning af medlemskaber. Et medlemskab kan ikke overdrages til andre uden bestyrelsens samtykke. Bestyrelsen kan optage nye medlemmer. Nye medlemmer skal betale samme medlemskontingent som nuværende medlemmer.

§ 3

Den nødvendige kapital til husets bevarelse tilvejebringes ved lån. Som sikkerhed for lån ydes prioritet i forsamlingshuset med inventar.

§ 4

Hvert medlem skal indbetale det årlige medlemskontingent senest den 1. maj. Det indbetalte beløb dækker medlemskabet det gældende kalenderår. Såfremt kontingentet ikke indbetales bortfalder medlemskabet.

§ 5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter – valgt af og blandt medlemmerne ved simpelt stemmeflertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Valget gælder 2 år. Der er skiftevis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanterne deltager i bestyrelsens arbejde. Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 revisorer for et år. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 6

Bestyrelsen, ved formanden og et andet bestyrelsesmedlem er tegningsberettiget.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af det beløb, der skal erlægges ved benyttelse af forsamlingshuset, samt varetager i det hele forsamlingshusets interesser. Bestyrelsen er berettiget til at træffe beslutninger i alle foreningens forhold med de undtagelser som, følger af nedenstående bestemmelser om generalforsamlingen.

§ 7

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, hvor det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, eller når 10 medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden

forlanger dette. Generalforsamlingen bekendtgøres overfor medlemmerne senest 4 uger før afholdelse, på den måde som bestyrelsen finder formålstjenlig.

§ 8

Hvert medlem har kun én stemme. Medlemmer under 18 år har ingen stemmeret. Et medlem kan give fuldmagt til at stemme til sin ægtefælle/samlever.

§ 9

Generalforsamlingen kan tage beslutning om foreningens opløsning samt vedtægtsændringer – men meddelelse om dette skal ledsage bekendtgørelsen, og der kan kun tages gyldig beslutning i disse spørgsmål når 2/3 af medlemmerne stemmer for. Hvis ikke 2/3 af medlemmerne stemmer for, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden for 3 uger og så afgøres det ved simpelt stemmeflertal. Alle andre anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Et hvert forslag, som ønskes sat under afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde mindst 14 dage før. Ved evt. opløsning nedsættes et likvidationsudvalg, som sørger for at fordele evt. overskud til alment kulturelle formål i Valløby.

§ 10

Huset er indrettet således at det giver plads til de i §1 nævnte sammenkomster. Der kan antages en vært eller vicevært, som varetager husets daglige forretninger. Vedkommende kan med bestyrelsens godkendelse bo i huset og må i øvrigt underkaste sig de bestemmelser, som bliver truffet af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

§ 12

Disse vedtægter gælder for alle medlemmer – også med de forandringer som vedtægterne på lovlig vis måtte undergå.