Generalfors. 2013

Valløby Forsamlingshus

Referat fra ordinær generalforsamling d. 14. marts 2013 i Valløby forsamlingshus 

 

Dagsorden:

 1.     Valg af dirigent

Jørgen Gregersen blev foreslået, og enstemmigt valgt.

Jørgen kunne berette at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og afholdtes i overensstemmelse med gældende regler.

 

 2.     Formandens beretning

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og berettede følgende:

Vi har i bestyrelsen været reduceret med 1 person så vi 6 tilbageværende har klaret os så godt vi kunne.

Året startede som det plejer med fastelavn. Det var igen en succes, tak til hjælpere og økonomisk tilskud. Dernæst afholdt Valløby´s Jægerkorps Vildtaften. Fuldt hus, lækkermad og penge til forsamlingshuset.

Sct. Hans i gården var endnu engang en dejlig aften med søde og glade borgere.

På festsiden sluttede byens seje herre team af med at invitere på julemenu.

Alt i alt de samme faste traditioner, som vi holder fast i, men giver naturligvis plads til andre aktiviteter såfremt nogle ønsker at afholde et eller flere arrangementer.

Det er ikke de store økonomiske udfordringer huset har været udsat for i 2012. Vi har investeret i nye urinaler på herretoilettet, med henblik på at nedbringe vores vandforbrug, og så har vi fået afmonteret haverne på alle radiatorer og opsat et centralt anlæg som styrer varmen. Dette er også for at spare.

Planen er at gulvet igen i år skal ha en omgang lak da vi ikke har penge til et nyt gulv.

Som noget helt nyt havde vi indbrud i udhuset. Intet var fjernet, låsen bare brudt op.

Nu nærmer vi os jo den runde dag hvor huset fylder 100 år. Bestyrelsen vil i dette år planlægge denne begivenhed, og fastlægge hvornår på året det skal fejres. Vi modtager gerne gode ideer såfremt i ligger inde med nogle.

Som vanligt vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde. Jeg ser frem til mange gode timer med jer frem til næste generalforsamling.

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til formandens beretning, det var ikke tilfældet. Beretningen er godkendt uden bemærkninger

 

 3.     Kassererens beretning

Regnskab for 2012 blev omdelt til alle fremmødte 

Kasseren gennemgik regnskabet punkt for punkt, og forklarede afvigelserne ift. 2011 

Årets resultat viser et overskud på kr. 34.452 mod et underskud på kr. 9.943 i 2011 

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til kassererens beretning 

Fra salen blev spurgt om årsagen til stigning i indkommet kontingent 

Skyldes nye medlemmer samt periodeforskydning i betaling af forfaldent kontingent. 

Der blev ligeledes spurgt til hvor udgifter til rengøring posteres

Rengøring betales altid af lejer, derfor fremgår det ikke af regnskabet

Herefter blev regnskabet er godkendt uden bemærkninger

 

 4.     Valg til bestyrelse

  1. Nina Grooss – modtager genvalg
  2. Hanne Deckmann – modtager genvalg
  3. Helle Solgaard – modtager genvalg

De opstillede kandidater blev alle enstemmigt genvalgt

 

 5.     Valg af suppleanter 

  1. Jan Malmstedt – modtager ikke genvalg
  2. Dennis Laursen – modtager ikke genvalg

Som nye suppleanter blev foreslået

  1. Anneke Baerendts
  2. Mads Lindstrøm

Begge de opstillede kandidater blev enstemmigt valgt

 

 6.     Valg af revisorer

Maibritt Johansen & Connie Jørgensen blev enstemmigt valgt

 

 7.     Indkomne forslag

Forespørgsel om hvorledes bestyrelsen håndterede udlevering af nøgle til lejer.

Bestyrelsen har en turnusordning hvorefter bestyrelsesmedlemmerne udleverer nøgle til lejer.

Tidspunkt for udlevering af nøgle ved weekends lejemål er normalt fredag kl. 16.00.

Andre tidspunkter kan forekomme, det vil i så fald være efter aftale med lejer. 

Der har været episoder hvor denne udlevering har været til ulempe for lejer.

Bestyrelsen har implementeret tiltag for imødegåelse af omtalte.

 

 8.    Eventuelt

Forsamlingshuset har 100 års jubilæum til næste år, dato er ikke fastlagt endnu.

Der indkom forslag til fælles arrangement med deltagelse af de foreninger og andre brugere, som regelmæssigt benytter forsamlingshuset.

Der indkom forslag vedrørende ansøgning om tilskud til større vedligeholdelsesopgaver fra Real Danica. Eksempel fra et andet forsamlingshus på Stevns som for nylig havde fået tilskud blev overdraget til bestyrelsen.

Der blev fremsat forespørgsel om hvorledes bestyrelsen håndterer rumtemperaturen ved udlejning.

Ved weekends udlejning bliver rumtemperaturen normalt indstillet samtidig med udlevering af nøgle.

Ved én dags udlejning bliver rumtemperaturen som min., indstillet dagen før udlejningen finder sted.

Der har været episoder hvor lejer har vurderet at rumtemperaturen har været for lav.Bestyrelsen har implementeret tiltag for sikring af korrekt rumtemperatur ved udlejning.

 

d. 14.03.2013

Referent – Hj.

 

Kopi af regnskab vedhæftet