Generalfors. 2012

Overskrift

Valløby Forsamlingshus

Referat fra ordinær generalforsamling d. 27. marts 2012 i Valløby forsamlingshus

Dagsorden:

Valg af dirigent

Jørgen Gregersen blev foreslået, og enstemmigt valgt.

Jørgen kunne berette at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og afholdtes i overensstemmelse med gældende regler.

Formandens beretning

Nina bød velkommen til årets generalforsamling og berettede følgende:

Menuen er i år lavet af St. Egede selskabslokaler. Vi er jo alle travle arbejdsomme mennesker, så det har knebet med tiden til selv at lave mad. Men tak til Per som igen vil hjælpe os i køkkenet.

Selv har jeg været meget fraværende både fysisk og åndeligt, fordi in mand fik konstateret kræft i marts måned. Helle har derfor varetaget mange af mine opgaver, hvilket jeg er taknemmelig for, da jeg ellers mente det ville være bedre at jeg trak mig. Jeg er glad for det ikke blev nødvendigt da jeg jo meget gerne vil være med til at sætte præg på vores 100 års fødselsdag i 2014, og i øvrigt er glad for bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen startede op med at være 8 personer, heraf 3 nye, men en af disse valgte hurtigt at trække sig. Så derfor har vi været 7 som vedtægterne kræver.

Første begivenhed i 2011 var fastelavn som igen var et tilløbsstykke og meget velbesøgt.

Dernæst lakerede ´Spæt´ vores gulve endnu engang. Tak for det.

Den 19. marts afholdte de garvede gutter endnu en gang jagtmiddag. Kæmpe succes med super god mad og mange mennesker. Forsamlingshuset modtog et overskud på kr. 5.000,-, hvilket vi er meget taknemmelig for.

Vi måtte købe en ny opvaskemaskine da den gamle var en ´mandagsmaskine´ som vi har haft mange problemer og udgifter med.

Vores bestyrelsesmedlem Per Jensen samt Morten som er tidligere bestyrelsesmedlem, fik lagt de sidste fliser, så gården nu er rigtig pæn.

Igen i år afholdt bestyrelsen Sct, Hans fest, som forløb godt og med god tilslutning.

Pia som stod for rengøringen af huset har valgt at stoppe og vi har derfor fået en professionel, som kommer og klarer de opgaver. Det fungerer helt efter vores forventninger.

Vi ansøgte Vallø Stift om tilskud til fyr og opvaskemaskine, men fik afslag på begge dele.

Aret 2011 sluttede af med den fantastiske julemenu som det seje mandeteam står for. Forhåbentlig en tradition som vil bestå i mange år fremover. Arrangementet gav kr. 6.000,- i overskud til huset. Tusind tak for jeres store arbejdsindsats og pengene.

Jeg vil ikke stå og sige en masse da jeg som tidligere nævnt ikke har været helt med i 2011. Men det er jeg nu hvor min mand er rask.

Tak til alle der som støtter op omkring huset og tak til en dejlig og velfungerende bestyrelse. Uden jer var det ikke muligt.

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til formandens beretning, det var ikke tilfældet. Beretningen er godkendt uden bemærkninger

Kassererens beretning

Regnskab for 2011 blev omdelt til alle fremmødte

Hanne gennemgik herefter regnskabet punkt for punkt, og forklarede afvigelserne ift. 2010

Årets resultat viser et underskud på kr. 9.944,- mod sidste års overskud på kr. 48.154,-

Indtægterne er vigende, skyldes hovedsageligt nedgang på posterne ´Kontingenter´ samt ´Arrangementer´.

Udgiftssiden er øget pga. ´Nyanskaffelser´ (fyr og opvaskemaskine), samt øgede udgifter til Vand & vandafledningsafgift.

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til kassererens beretning, det var ikke tilfældet. Regnskabet er godkendt uden bemærkninger

Valg til bestyrelse

Hans J. Knudsen – modtager genvalg

Per Jensen – modtager genvalg

De opstillede kandidater blev begge enstemmigt genvalgt

Valg af suppleanter

Dorte Bonnesen – modtager ikke genvalg

Dennis Laursen – Modtager genvalg

Dennis blev enstemmigt genvalgt

Ingen ønskede at opstille i stedet for Dorte. Bestyrelsen fik mandat til at finde og vælge en kandidat.

Valg af revisorer

Maibritt Johansen & Connie Jørgensen blev enstemmigt valgt

Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag.

Eventuelt

Helle berettede om arbejdet i Stevns forsamlingshusforening.

Husenes fremtid og anvendelse debatteres i dette forum. Erfaringer om tilskudsmuligheder, fællesindkøb m.m. udveksles.

Der er besluttet at fortsætte arbejdet i forsamlingshusforeningen.

Det forholdsvis nyoprettede Landsbyråd blev opfordret til at viderebringe oplysning om deres arbejde, og eventuelle viden om hvad der rør sig bla. fra kommunens side. (vej, fortove, hække o.l.) til borgerne i Valløby.

Der var forståelse for at Landsbyrådet er nystartet, og derfor skal bruge tid på at skabe et fundament for deres virke i byen.

Borgerforeningens rolle i byen blev berørt. Valløby er en forholdsvis lille by med mange foreninger, (Forsamlingshus bestyrelse, Borger-forening, En Løbe klub, En del vej-foreninger samt et Landsbyråd).

Der fremkom en del kommentarer til om der var fremtid/grundlag for at fortsætte med det antal foreninger i byen. Der syntes at være et ikke uvæsentlig potentiale i at opfordre til tættere samarbejde, alle disse foreninger imellem.

Borgerforeningen gav udtryk for at udlejningsprisen på forsamlingshuset på hverdagsaftener, efter deres mening var for høj.

Herefter udspandt der sig en længere debat om hvad formålet forsamlingshuset havde i lokalsamfundet.

Indlæg af forskellig karakter: Er det borgernes hus ? Hvad skal huset tjene penge på, borger ell. fest ? 

Det var et emne med mange synspunkter.

Der blev debatteret hvorledes vi fik ´fat´ i de nye husstande der flytter til byen. Velkomst pakke med diverse oplysninger blev foreslået.

Bestyrelsen opfordrer til at skaffe nye medlemmer da medlemsantallet er vigende.

d. 03.04.2012

Referent – Hans Jørgen